Dịch Vụ Lập Báo Cáo Kiểm Toán Tổng Kết Năm

Đối tượng bắt buộc phải thực lập báo cáo kiểm toán tổng kết năm.

 • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Các công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán
 • Những tổ chức tín dụng được lập và có hoạt động được đề cập theo Luật các tổ chức tín dụng, ngay cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
 • Các tổ chức tài chính, bảo hiểm, tái bảo hiểm hay các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, Chi nhánh doanh nghiệp phi nhân thọ nước ngoài

Lưu ý: Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài các doanh nghiệp này cần phái nộp báo cáo kiểm toán cùng với báo cáo tài chính năm theo quy định. Cách nộp là nộp kèm như phụ lục khi nộp báo cáo tài chính năm.

Báo cáo kiểm toán tài chính là gì?

 • Kiểm toán báo cáo tài chính giúp răng độ tin cậy của các thông tin mà doanh nghiệp cung cấp cho các nhà đầu tư, chủ nợ hoặc các bên liên quan.
 • Đối với ngân hàng, hoặc các nhà đầu tư: Công việc này sẽ giúp nhà đầu tư xem xét lại việc cho vay vốn của mình dựa trên tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

>> Tìm hiểu thêm: Dịch Vụ Hoàn Thuế

Giá của báo cáo kiểm toán có cao không?

Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, quy mô của doanh nghiệp, doanh thu phát sinh theo năm để chúng tôi có thể báo giá một cách đầy đủ và chính xác.

Business Man Financial Inspector And Secretary Making Report, Ca

Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính

 • Mục tiêu tổng quát: Tìm kiếm bằng chứng để đưa ra các ý kiến về tính trung thực, hợp lý của thông tin trên bảng khai tài chính.
 • Mục tiêu kiểm toán chung: Xem xét, đánh giá tổng thể số tiền ghi trên các chu trình, trên cơ sở cam kết chung về trách nhiệm của nhà quản lý về những thông tin thu được qua khảo sát thực tế ở doanh nghiệp.

Nguyên tắc cơ bản của kiểm toán báo cáo tài chính

Có 4 nguyên tắc cơ bản mà các kiểm toán viên cần tuân theo khi làm kiểm toán báo cáo tài chính. Đó là:

 • Tuân thủ pháp luật
 • Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp như: độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, bảo mật.
 • Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn.
 • Kiểm toán viên cần có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp.

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Để thu thập được đầy đủ thông tin làm căn cứ kết luận về tính trung thực của báo cáo tài chính, thì kiểm toán viên cần xây dựng được quy trình kiểm toán cụ thể. Thông thường, quy trình này bao gồm 3 bước như sau:

 • Lập kế hoạch
 • Thực hiện kiểm toán.
 • Tổng hợp, kết luận và hình thành ý kiến kiểm toán.

Lập kế hoạch kiểm toán, đánh giá rủi ro và các biện pháp xử lý rủi ro đã đánh giá

Các kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần lập kế hoạch kiểm toán, mô tả rõ ràng phạm vi dự kiến và cách thức tiến hành kiểm toán. Ngoài ra, bản kế hoạch cần đầy đủ, rõ ràng để làm cơ sở cho chương trình kiểm toán.
Bắt đầu từ thư mời kiểm toán, kiểm toán viên sẽ tìm hiểu khách hàng, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. Tiếp đó, khi lập kế hoạch, công ty kiểm toán cũng cần có sự chuẩn bị về phương tiện và nhân viên triển khai chương trình.

Ngoài ra, công ty kiểm toán và kiểm toán viên cần phải xác định, đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn ở cấp độ BCTC và cấp độ cơ sở dẫn liệu. Từ đó, đề xuất thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro đã được đánh giá đó.

Thực hiện kiểm toán

Kiểm toán viên thực hiện theo phương pháp kỹ thuật thích ứng với từng đối tượng cụ thể để thu thập số liệu chính xác. Quá trình này thực chất là việc triển khai một cách có chủ động và tích cực kế hoạch, chương trình kiểm toán, để đưa ra ý kiến về tính xác thực, hợp lý trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Đây là giai đoạn kiểm toán viên thực hiện thủ tục kiểm soát, phân tích, kiểm tra chi tiết dựa trên kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

Tổng hợp và hình thành ý kiến kiểm toán

Sau khi phân tích, đánh giá, kiểm toán viên sẽ đưa ra kết luận ghi trong báo cáo hoặc biên bản kiểm toán. Các công việc cụ thể cần thực hiện trước khi đánh giá bao gồm:

 • Xem xét các khoản nợ ngoài dự kiến
 • Xem xét sự việc xảy ra sau ngày kết thúc niên độ
 • Xem xét tính hoạt động liên tục của đơn vị
 • Thu thập thư giải trình của Ban giám đốc (nếu có)

Sau đó, kiểm toán viên tổng hợp kết quả, lập Báo cáo kiểm toán và giải quyết các sự kiện phát sinh sau khi lập (nếu có). Kết quả có thể là: Chấp nhận toàn phần hoặc Không chấp nhận toàn phần.
Trên đây là một số nội dung về quy trình kiểm toán báo cáo tài chính cơ bản. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số thông tin hữu ích cho các kiểm toán viên trên hành trình kiểm toán sắp tới.

>> Liên hệ: Tại Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0989.666.253